โครงการวิจัยทั้งหมด

# ชื่อโครงการวิจัย คณะทำงาน ที่ปรึกษา คำสำคัญ ปีการศึกษา กลุ่มงานวิจัยด้าน เอกสารแนบ
1 การพัฒนาเกมไพ่เกมคำศัพท์หมวดภายนอกของร่างกาย โดยใช้ Exploding Kittens เป็นต้นฉบับสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยพะเยา
纸牌游戏发展从爆炸小猫改变到身体外部的文字游戏类别对于三年级大学生
นิติ ศีติสาร, ทศวร โลหะเวช, วรัญชัย เจนตระกูลโรจน์ ภัทรพงศ์ พื้นงาม สื่อการสอน เกมไพ่ เสริมสร้างทักษะ การจดจำศัพท์ ภาษาจีน 2561 การแแปลและล่าม file
2 การศึกษาหมวดตัวนำอักษรตัว 火 ที่มีผลต่อการคาดเดาความหมายของตัวอักษร
The study of 火 radical affecting the guessing the meaning of characters
火字部首影响猜测词汇的意思研究
จีระนันท์ วิวรรณ์, พนัสชัย วงค์คำ, อรญา สุขขี ภัทรพงศ์ พื้นงาม ตัวอักษรจีน หมวดตัวนำอักษรหรืออักษรข้าง หมวดตัวนำอักษรตัว 火 การจัดหมวดหมู่ 2561 การแแปลและล่าม file
3 การเสริมสร้างและจดจาคาศัพท์โดยผ่านเกมการ์ดไพ่อักษรพินอินสาหรับนิสิตสาขาวิชาภาษาจีน
The Inventing and Words Remembering by the Pin Yin Card Game for Chinese Field Students
中文专业纸牌游戏记忆法
นัทชิตา ไชยยา, วนิดา วงษ์บุตตะ, ศิริวรรณ ลือโฮ้ง ภัทรพงศ์ พื้นงาม เกมการ์ดไพ่อักษรพินอิน การจดจาคาศัพท์ ภาษาจีน 2561 การแแปลและล่าม file
4 การเปรียบเทียบโครงสร้างการซ้ำคำเลียนเสียงธรรมชาติภาษาจีนและภาษาไทย
中泰重叠拟声词结构对比。
กมลทิพย์ เทพวงค์, นัฐวรรณ ทองคำ ภัทรพงศ์ พื้นงาม เปรียบเทียบโครงสร้าง การซ้ำคำ คำเลียนเสียง ภาษาไทย ภาษาจีน 2561 การแแปลและล่าม file
5 การศึกษาข้อผิดพลาดป้ายรายการอาหารภาษาจีนหน้าร้านค้าแผงลอย จังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษาบนถนนคนเดินท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ขวัญมนัส ชื่นหมี้, นิรชา ตาลี, รัตนา จันทร์มณีกุล ภัทรพงศ์ พื้นงาม 2561 การแแปลและล่าม file
6 การศึกษาข้อเปรียบเทียบของรูปแบบการใช้งานระหว่างแอพพลิเคชั่นช้อปปี้ (Shopee) และแอพพลิเคชั่นเถาเป่า (手机淘宝)
A Comparative Study of the Usability Patterns Between Shopee Application and Taobao Application
比较研究分析淘宝应用软件和Shopee应用软件
สิริรัญญา ฮาตระวัง, สุชาดา ศรีคลัง ภัทรพงศ์ พื้นงาม แอพพลิเคชั่นช้อปปี้ แอพพลิเคชั่นเถาเป่า 2561 จีนศึกษา file
7 การศึกษาภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรมผ่านเพลงฮิปฮอปในรายการเดอะแร็ปออฟไชนา ปี ค.ศ. 2017
Study on the social and culture reflection appear in Hip-Hop song in The rap of China 2017
分析中国有 嘻哈2017年节目词曲内容所反映的社会文化现象
ธัญชนก ภาคาเดช, ปวันรัตน์ เพชรฤาชา, ภัทรสุดา สุกาละ ภัทรพงศ์ พื้นงาม เพลงฮิปฮอป ภาพสะท้อน สังคม วัฒนธรรม 2561 จีนศึกษา file
8 การศึกษาภาพสะท้อนสำนวนที่ปรากฏในบทเพลงจีนของถงลี่ (童丽) ระหว่างปี ค.ศ.2005-2018
The Study of the Reflection of Idioms in Tong li’s Songs in 2005-2018
浅析2005 – 2018年童丽歌曲中出现成语的反映的含义
กัญญาณัฐ รักษาสุข, เขมนันท์ ธิโสภา, อรทัย สามประทีป ภัทรพงศ์ พื้นงาม สำนวนจีน เพลงจีน ถงลี่(童丽) 2561 จีนศึกษา file
9 การพัฒนาเกมไพ่เกมคำศัพท์หมวดภายนอกของร่างกาย โดยใช้ Exploding Kittens เป็นต้นฉบับสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยพะเยา
纸牌游戏发展从爆炸小猫改变到身体外部的文字游戏类别对于三年级大学生
นิติ ศีติสาร, ทศวร โลหะเวช, วรัญชัย เจนตระกูลโรจน์ ภัทรพงศ์ พื้นงาม สื่อการสอน เกมไพ่ เสริมสร้างทักษะ การจดจำศัพท์ ภาษาจีน 2561 การแแปลและล่าม file
10 การศึกษาวัฒนธรรมจีนผ่านละครโทรทัศน์จีนเรื่อง สุภาพบุรุษนักสู้พลิกลิขิตสวรรค์
The Fighter of Destiny 《择天记》 จากเว็บไซต์ Kseries ในปี 2017
中国文化研究在 2017年 从Kseries网站的中国戏剧《择天记》
ปารณัท ขลิบเงิน, สุวิดา เปี้ยแปง ภัทรพงศ์ พื้นงาม การจำแนกวัฒนธรรม การศึกษาวัฒนธรรมจีน ละครโทรทัศน์จีน 2561 จีนศึกษา file
11 ภาพจิตรกรรมฝาผนังในศาสนสถานของจีน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
碧瑶府城区神社壁画比较分析研究
ชนิตา แต้มงาม, วิภาวดี ยะทุ่งตัน, อมรทิพย์ การเร็ว ภัทรพงศ์ พื้นงาม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ศาสนสถานจีน ศาลเจ้า พะเยา 2561 จีนศึกษา file
12 กลวิธีการตั้งชื่อภาษาจีนของคุณครูที่ตั้งให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนภาษาจีนในจังหวัดพะเยา
碧瑶府高中生汉语姓名取名方法及分类研究
ณัฐวุฒิ นุ่มนวล, จุรีรัตน์ เรือนสอน, พีรวิชญ์ ชัยแก้ว ภัทรพงศ์ พื้นงาม กลวิธีการตั้งชื่อ 2561 ภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ file
13 การพัฒนาจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book)เพื่อใช้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาสำหรับนิสิตสาขาวิชาภาษาจีนชั้นปีที่1-2 มหาวิทยาลัยพะเยา
The Development of Electronic Book to Using extracurricular readings for 1st-2nd Year students of Chinese Major at University of Phayao
发展电子书籍为扩充碧瑶大学汉语专业一,二年级学生课外阅读书藉
ดรุณี แซ่มัว, สุธาทิพย์ ปรีชา, อิงฟ้า วงค์ขัติย์ ภัทรพงศ์ พื้นงาม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) ความพึงพอใจ หนังสืออ่านนอกเวลา 2561 ภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ file
14 การสร้างสื่อการสอน เกมโดมิโนอักษรจีนตัวคล้ายจากคาศัพท์ HSK 3 สาหรับนิสิตสาขาวิชาภาษาจีนชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา
The created media of Domino game of similar Chinese HSK 3 vocabularies. For the first year students of Chinese major of the University of Phayao.
创造多米诺骨牌教具 HSK 3 汉语形近字教学运用--以碧瑶大学汉语专业一年级的学生为例
ธิดารัตน์ แก้วเฟื่อง, นีเฆิลลีอองอัน ยัพ, ปุญญิกา ดารากร ณ อยุธยา ภัทรพงศ์ พื้นงาม สื่อการสอน เกมโดมิโน พัฒนาความสามารถ การแยกแยะและจดจา อักษรจีนตัวคล้าย 2561 ภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ file
15 สื่อการสอนเกมกระดานเพื่อพัฒนาทักษะด้านคำศัพท์ภาษาจีนของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ปีการศึกษา2561
探析棋盘游戏教具在2018学年的碧瑶大学文学院大学一年级提高技能汉语汇教学的运用。
ซาร่า เมคาน ภัทรพงศ์ พื้นงาม สื่อการสอน เกมกระดาน พัฒนาทักษะ ภาษาจีน 2561 ภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ file
16 สื่อการสอนเกมเศรษฐีพัฒนาทักษะด้านคำศัพท์ภาษาจีนของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ปีการศึกษา2561
探析百万富翁游戏教具在2018学年的碧瑶大学文学院大学一年级提高技能汉语汇教学的运用。
ซาร่า เมคาน ภัทรพงศ์ พื้นงาม สื่อการสอน เกมเศรษฐี พัฒนาทักษะ ภาษาจีน 2561 ภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ file
17 การศึกษาความงามของสตรีในนวนิยายเรื่อง เจาะเวลาหาจิ๋นซี
寻秦记小说中的女性美的研究
เรืองริน เรือนวงค์, สุธาสินี พิกุลทอง ภัทรพงศ์ พื้นงาม ความงาม สตรี นวนิยาย เจาะเวลาหาจิ๋นซี 2561 วรรณคดีจีน file
18 สัตว์ที่ปรากฏในนิทานอีสปฉบับภาษาจีน
Appear Animals in Chinese Version of Aesop's Fables
在中文版《伊索寓言》中出现的动物
กรวิภา แซ่จ๋าว, ปณิฐากร นาคเสน ภัทรพงศ์ พื้นงาม ภาษาจีน นิทานอีสป หมวดสัตว์ การวิเคราะห์ 2561 วรรณคดีจีน file
19 การออกแบบแบบฝึกหัดปริศนาอักษรไขว้เพื่อส่งเสริมการจดจาพินอินสาหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยพะเยา
设计纵横字谜练习为加涤对拼音的记忆,作为碧瑶大学文学院汉语专业二年级学生。
ฉัตราภรณ์ มะโน, ชยาภรณ์ สุปรียาพร, สุดารัตน์ บุญช่วย ภัทรพงศ์ พื้นงาม แบบฝึกหัด ปริศนาอักษรไขว้ ส่งเสริมการจดจา พินอิน ภาษาจีน 2561 ภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ file
20 การออกแบบแบบฝึกหัดปริศนาอักษรไขว้เพื่อส่งเสริมการจดจำพินอินสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยพะเยา
设计纵横字谜练习为加涤对拼音的记忆,作为碧瑶大学文学院汉语专业二年级学生。
ฉัตราภรณ์ มะโน, ชยาภรณ์ สุปรียาพร, สุดารัตน์ บุญช่วย ภัทรพงศ์ พื้นงาม แบบฝึกหัด ปริศนาอักษรไขว้ ส่งเสริมการจดจำ พินอิน ภาษาจีน 2561 ภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ file
21 สื่อการสอนเกมจับคู่เพื่อเสริมสร้างการจดจำคำลักษณนามของสัตว์ในภาษาจีน นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยพะเยา
汉语量词匹配游戏加强碧瑶大学汉语专业一年级学生对汉语动物量词的理解和运用
กมลลักษณ์ บุปผาชาติ, ปิยะฉัตร หวานสนิท, พิมประไพ ก๋าจูมปู ภัทรพงศ์ พื้นงาม สื่อการสอน การจดจำคำลักษณนาม คำลักษณนาม แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน 2561 ภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ file
22 การพัฒนาสื่อวิดีโอ เรื่อง การนวดกดจุดง่าย ๆ เพื่อรักษาอาการนอนไม่หลับ ตามหลักการการแพทย์แผนจีน ในกลุ่มนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2562
The development of video media: Massage on simple reflexology to treat insomnia. According to the principles of Chinese medicine in the first year students of the Faculty of Medicine University of Phayao 2020
根据中医原理简单的穴位按摩治疗失眠的发展视频,大一医学学生,医学系,碧瑶大学,2562年级
กิติยาธรณ์ มุลิ, ณมน เสนลา, ธัญนันท์ เรนทอน, ปาณิสรา ฉุยฉาย, วรรณภา มงคลมาศ, อาทิมา แก้วก่า ภัทรพงศ์ พื้นงาม การพัฒนาสื่อวิดีโอ สื่อวิดีโอ การนวดกดจุด อาการนอนไม่หลับ การแพทย์แผนจีน 2563 จีนศึกษา file
23 ความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับการรับสมัครงานด้านภาษาจีน
泰国战略与中文招聘之间的关系
ธนวัฒน์ ตั้งตระการพงษ์ ภัทรพงศ์ พื้นงาม หางาน สมัครงาน งานภาษาจีน 2563 จีนศึกษา file
24 ผลไม้ไทยในเภสัชโภชนาภัณฑ์ทางการแพทย์แผนจีน
Thai Fruits in the Nutraceutical in Traditional Chinese Medicine
ธนาภรณ์ วิเศษวงษา, ธัญชนก กันทาแจ่ม, วันวิสา คําวิชิต, ศดานันท์ รัตนสุวรรณ, อมรรัตน์ สุขปั๋น, อัญชลี โพธิ์ดาษ ภัทรพงศ์ พื้นงาม ผลไม้ไทย แพทย์แผนจีน ประเทศจีน การดูแลสุขภาพ 2563 จีนศึกษา file
25 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการคลินิกการแพทย์แผนจีนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยพะเยา กฤตภาส ต๊ะพรหม, ดาลิณี เรืองเกษม, เปรมฤดี ด้วงงาม, ศศิวิมล ไสยรส, โสภา ลีจรรยาวัตร์, อัษฎาวุธ บุญเรือง ภัทรพงศ์ พื้นงาม คลินิกการแพทย์แผนจีน การเข้าถึงบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา 2563 จีนศึกษา file
26 การเปรียบเทียบถุงหอมสมุนไพรจีนและถุงหอมสมุนไพรไทย
Comparison of The Sachet with aromatic Chinese herb and Thai herb
中国香包和泰国香包的比较
กรวิภา โสดาศรี, เจนจิรา สายสิงห์, ชนัญญา สายเมฆ, นิรมล เกตุอินทร์, วัชราวดี ภู่จีน, โศภิสรา พลเหลือง ภัทรพงศ์ พื้นงาม ถุงหอม ถุงหอมสมุนไพร สมุนไพรจีน สมุนไพรไทย บุหงา 2563 จีนศึกษา file
27 กลวิธีการแปลชื่อนิยายรักแปลจีนโบราณเป็นภาษาไทย
爱情中国古代小说名字翻译成泰语的方法
ณัฐริกา เขื่อนแก้ว ภัทรพงศ์ พื้นงาม กลวิธี การแปลชื่อ นิยายรัก จีนโบราณ ภาษาไทย 2563 การแแปลและล่าม file
28 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพของมารดาหลังคลอด ในกลุ่มชาวจีนยูนนานต่อการดูแลมารดาหลังคลอด ปุญญิศา เทพมังกร, พัทธมน ต้นโพธิ์, ศิริลักษณ์ ศิริพัชรสุวรรณ, สุธิดา พรหมเพ็ชร, สุพิชชา จูยืนยง, ประภัสสร จันทร์ทัน ภัทรพงศ์ พื้นงาม การดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอด แม่หลังคลอด ภูมิปัญญาท้องถิ่น จีนยูนนาน หมู่บ้านสันติชล 2563 จีนศึกษา file
29 การวิเคราะห์องค์ประกอบโครงสร้างการตั้งชื่อโรงแรมในประเทศจีนและในประเทศไทย
Analysis of structural elements of hotel naming in China and Thailand
ทวีศักดิ์ จันทร์รัตน์, พีราวัฒน์ อินทร, ภคพร ล้อวิลัย, วิภารัตน์ หนูแก้ว, สุนันทา วงษ์น้อย ภัทรพงศ์ พื้นงาม ชื่อ โรงแรม การตั้งชื่อ ประเทศไทย ประเทศจีน 2563 การแแปลและล่าม file
30 แนวทางการเขียนป้ายเตือนฉบับภาษาจีนในสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทย
Process of writing warning signs in Chinese in tourist attractions in Thailand
泰国旅游景点警告标示牌的翻译路径
จารุวัฒน์ ยินดี, นุจรินทร์ ตาคำ, สุทธิญา คุณารูป, จิรเมธ นามมหาชัย, ธารารัตน์ แพะคำ ภัทรพงศ์ พื้นงาม ป้ายเตือน โครงสร้างชนิดคำ ประโยคคำสั่ง ย่อสั้น ภาษาจีน 2563 การแแปลและล่าม file
31 การวิเคราะห์พาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ออนไลน์ไท่กั๋วโถเถียวซินเหวิน เดือนมกราคม พ.ศ.2563
Analysis of online newspaper’s headlines, Thailand Headlines
(泰国头条新闻) of January 2020 试析线上报纸《泰国头条新闻》的新闻标题 在 2020 年 1 月
จิราพัชร ชัยวงค์, วริศรา นันตา, ทักษิณา วิไลย, ธีรศักดิ์ นามเมือง ภัทรพงศ์ พื้นงาม พาดหัวข่าว หนังสือพิมพ์ออนไลน์ ไท่กั๋วโถเถียวซินเหวิน โครงสร้าง ประโยค ชนิดของประโยค 2563 จีนศึกษา file
32 การศึกษาตำนานและสัญลักษณ์มงคลจีนจากภาพจิตรกรรมและงานประติมากรรมที่ปรากฏในศาลเจ้าแม่ทับทิม จังหวัดพะเยาและจังหวัดลำปาง สมาคมศาลเจ้าพะเยา ศาลเจ้าปุ้งเถ่ากง จังหวัดแพร่
在帕夭府及南邦府妈祖神社,帕夭府神社会馆和帕府本头公神社出现的传说和中国吉祥从绘画与雕塑学习
อลิชา พลทามูล, สุชานันท์ ทำดี, ธิติยา เจริญใจ ภัทรพงศ์ พื้นงาม ศาลเจ้า จิตรกรรม ประติมากรรม พะเยา ลำปาง 2563 จีนศึกษา file
33 การศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการตั้งชื่อละครโทรทัศน์ไทย จีน และอังกฤษ วิชญาพร โห้ฉ่ำ ภัทรพงศ์ พื้นงาม กลวิธีการตั้งชื่อ การตั้งชื่อละครโทรทัศน์ ชื่อละครโทรทัศน์ ละคร โทรทัศน์ไทย 2563 จีนศึกษา file
34 การศึกษาวัจนกรรมที่ปรากฏในภาพยนตร์ยิปมัน 4 เดอะ ไฟนอล
IP Man 4 The Finale
《叶问4: 完结篇》中的言语
สุดารัตน์ สิงหนพ ภัทรพงศ์ พื้นงาม วัจนกรรม ภาพยนตร์ วัจนกรรมในภาพยนตร์ ยิปมัน ยิปมัน 4 2563 จีนศึกษา file
35 ภาพสะท้อนประเภทความรักในสังคมจีนผ่านซีรีย์รักของประเทศจีน ปี ค.ศ. 2016 - 2019
Reflection of the types of love in Chinese society through Chinese romantic series during 2016 - 2019
2016 – 2019 年中国电视剧内的爱情反映中国社会
กมลวรรณ บ่อคา, ฐิตินันท์ ฉายาวรรณ, วันเพ็ญ แสงคา, ศราวุฒิ ใจอ่อน, โสภิดา ชมภูรักษ์ ภัทรพงศ์ พื้นงาม ภาพสะท้อน ความรัก สังคมจีน ซีรีส์จีน 2563 จีนศึกษา file
36 วัตถุมงคลที่ปรากฏในศาลเจ้าปุงเถ่ากง จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแพร่
在清迈府与帕府市本头公神社出现的吉祥物品
เจนจิรา พุมมรัน, ดุษฎี ทองนาค, วณิชา ปัญญา, วีรินทร์ รามแก้ว, ศรีกานดา คงตัน ภัทรพงศ์ พื้นงาม วัตถุมงคลจีน ศาลเจ้าจีน ศาลเจ้าปุงเถ่ากง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแพร่ 2563 จีนศึกษา file
37 วิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมที่ปรากฏในสี่ยอดนิทานจีน
四大中国故事中出现的社会反思的分析
ภัทรพงศ์ พื้นงาม ภาพสะท้อนสังคม สี่สุดยอดนิทานจีน นิทานจีน 2563 จีนศึกษา file
38 พืชสมุนไพรในท้องถิ่นกับการรักษาโรคของชาติพันธุ์ม้ง ในเขตอำเภอพบพระ จังหวัดตาก
Local medicinal plants and the treatment of diseases of the Hmong ethnicity in Phop Phra, Tak
本地药用植物与泰国来兴府朴帕县苗族疾病治疗
นภาพร ธำรงศักดิ์โสภณ, พัชราภรณ์ ยอดวงค์, พัชรพร วันทองสุข, ผัลย์ศุภา แสงช้าง, สุนารี ทิศกุลสว่าง ภัทรพงศ์ พื้นงาม พืชสมุนไพร ท้องถิ่น รักษาโรค ชาติพันธุ์ม้ง จังหวัดตาก 2563 จีนศึกษา file
39 ชื่อเพลงประกอบละครไทย-จีน
Name of Thai and Chinese theme song
泰中主题曲名称
ฐิตารีย์ ทวิทา, ฐิติพร โสวัจน์, อารดา หลำริ้ว ภัทรพงศ์ พื้นงาม ชื่อเพลง เพลงประกอบละคร ไทย จีน เพลง 2563 จีนศึกษา file
40 การศึกษาตานานและสัญลักษณ์มงคลจีนจากภาพจิตรกรรมและงานประติมากรรมที่ปรากฏในศาลเจ้าแม่ทับทิม จังหวัดพะเยาและจังหวัดลาปาง สมาคมศาลเจ้าพะเยา ศาลเจ้าปุ้งเถ่ากง จังหวัดแพร่
在帕夭府及南邦府妈祖神社,帕夭府神社会馆和帕府本头公神社出现的传说和中国吉祥从绘画与雕塑学习
อลิชา พลทามูล, สุชานันท์ ทาดี, ธิติยา เจริญใจ ภัทรพงศ์ พื้นงาม ศาลเจ้า จิตรกรรม ประติมากรรม พะเยา ลำปาง 2563 จีนศึกษา file
41 การสร้างสื่อการสอนและจดจำคำศัพท์ภาษาจีนโดยผ่านเกมการ์ดไพ่ดัมมี่พินอินจีน
The created media and remember Chinese words through Chinese dummy Pinyin card games.
创造教具和记住中文词汇通过拼音拉米纸牌游戏。
ทับทิม ไวกสิการ, ธนัชพร ศิริ, ศุภาวรรณ จีนเขตร์การ, สันติสุข จันทร์เครื่อง, สุมาตรา ลูกแก้ว ภัทรพงศ์ พื้นงาม สื่อการสอน เกมไพ่ดัมมี่พินอินจีน การจดจำคำศัพท์ภาษาจีน การสร้างเกมการ์ดไพ่ดัมมี่พินอิน การพัฒนาสื่อเสริมสร้างคำศัพท์ภาษาจีน 2563 ภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ file
42 การศึกษาเต่า
The study of tao
ssss
นายนครินทร์ ชัยแก้ว นายภัทรพงศ์ พื้นงาม เต่า 2564 ภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ file
43 ทดสอบการส่งโครงร่างข้อเสนอโครงการ
test system.
นางสาวสุดาพร อาจหาญ นางสาวสุดาพร อาจหาญ ทดสอบ 2564 การแแปลและล่าม file
44 การศึกษาตำนานและสัญลักษณ์มงคลจีนจากภาพจิตรกรรมและงานประติมากรรมที่ปรากฏในศาลเจ้าแม่ทับทิม จังหวัดพะเยาและจังหวัดลำปาง สมาคมศาลเจ้าพะเยา ศาลเจ้าปุ้งเถ่ากง จังหวัดแพร่
Study of Chinese myths and auspicious symbols from paintings and sculptures appears at Jao Mae Tub Tim Shrines in Phayao and Lampang, Phayao Shrine Association and Pung Tao Kong Shrine in Phrae Province
在帕夭府及南邦府妈祖神社,帕夭府神社会馆和帕府本头公神社出现的传说和中国吉祥从绘画与雕塑学习
นายนครินทร์ ชัยแก้ว นายภัทรพงศ์ พื้นงาม ศาลเจ้า จิตรกรรม ประติมากรรม 2564 จีนศึกษา file